CIVIL SZEKTOR

Irodánk fontos ügyfélkörét képezik a civil és nonprofit szektor képviselõi az egyesületek, alapítványok, illetve a nonprofit gazdasági társaságok.
A civil szektor elnevezés egy gyakran használt, és pontosan nem körül határolható, - szigorú értelemben a jogban nem ismert kategória, - mely elsõsorban a nem profitorientált, társadalmi szereplõket, szervezeteket tömöríti, akiket nem a gazdasági eredmények, hanem meghatározott célok motiválnak.
Ezen társadalmi szereplõk különleges igényeinek és a speciális jogszabályi környezetnek megfelelõen nyújtunk segítséget a mûködésük körében felmerülõ jogi problémákra.
 
Egyesületek
Az egyesületek a társadalmi szervezeteknek a leggyakoribb formája. Demokratikus formában mûködõ jogi személyiség, mely meghatározott célra, vagy célokra alakul. Volumenük és léptékük a baráti társaságok által létrehozott hobbi-köröktõl egészen az országos jelentõségû érdekképviseleti szervezetekig terjedhet. Speciális formája sportegyesület, mely vonatkozásában a szabályozás tovább differenciálódhat szakáganként is.
Alapítás, módosítás: Fontos megjegyezni, hogy egy egyesület alapítása – ellentétben a gazdasági társaságoktól – nem igényel kötelezõen ügyvédi közremûködést. Azonban pontosan a bírói gyakorlat eltéréseibõl és a különbözõ egyesületek speciális igényeibõl adódik, hogy célszerûbb igénybe venni szakember segítségét, tekintve, hogy nincs általánosan mûködõ iratminta – mint a cégeljárásban. 
Az újonnan alapított egyesület bejegyzésére, vagy a változások átvezetésére irányuló bírósági eljárás illetékmentes.
Mûködés: Az egyesületeknek mûködésük során ügyvédi közremûködésre leggyakrabban az egyesület tagjainak részvételével történõ közgyûlések szabályszerû lebonyolítása, tagdíjak érvényesítésével kapcsolatos teendõk, vagy felügyelõ bizottsági tisztségek ellátása érdekében van szükségük.
  
Alapítványok
Az alapítvány legfontosabb jellemzõje, hogy egy olyan meghatározott célra rendelt vagyontömeg, mely az alapítást követõen az alapítótól elkülönül. Mûködtetését a kuratórium végzi.
Alapítás, módosítás: Akárcsak az egyesületek esetében, egy alapítványnál sem szükséges feltétlenül ügyvédnek közremûködnie az alapításban. Azonban tekintve, hogy az alapítást követõen érdemi változás már nehézkesen eszközölhetõ, érdemes jól átgondoltan és részletesen elkészíteni az alapítói okiratot. 
A bírósági eljárás illetékmentes, és az alapítvány céljára rendelt vagyonnak sincs kötelezõen meghatározott minimuma, azonban a kitûzött cél szempontjából legalább az elinduláshoz igazodóan reálisnak kell lennie.
Mûködés: Tekintve, hogy a napi operatív mûködtetést a kezelõ szerv, a kuratórium végzi, eljárásának koordinálásához érdemes a jogi segítség igénybevétele. További fontos momentum a bevételek kezelésének, gazdálkodásának jogszerûsége, átláthatósága és az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartûsa
 
Nonprofit gazdasági társaságok
A nonprofit gazdasági társaságok, jellemzõen átmenetet képeznek a civil és az üzleti szféra között. Gyakorlatilag cégként mûködik, vállalkozási tevékenységet végez, azonban eredményét nem oszthatja fel tagjai között, tehát nincsen osztalék, eredményét mûködésére, illetve céljaira fordíthatja.
Alapítás, módosítás: A nonprofit gazdasági társaságok nyilvántartását – így az alapítás vagy a változások bejegyzését - az illetékes cégbíróság végzi. Az eljárás, ahogy minden cég esetében elektronikus, így kötelezõ az ügyvéd, vagy közjegyzõ közremûködése. 
Mûködés: A nonprofit gazdasági társaságok mûködése során – a profitorientált cégekhez hasonlóan - jellemzõ a folyamatos jogi képviselet igénybevétele a mindennapi mûködéshez. Fontos figyelmet fordítani továbbá a gazdálkodás és a vállalkozási tevékenység összehangolására a nonprofit céllal.
 
Pályázatok
A civil és nonprofit szervezetek gyakran tudják pályázatok útján megvalósított projektek keretében elérni, vagy mûködésüket ilyen forrásokból szerzett támogatásból finanszírozni. Irodánk szerepet tud vállalni pályázatok jogi projektmenedzsmentjébentörvényességi szempontú felügyeletében és ezzel kapcsolatos jogtanácsadásban.
 
Támogatási szerzõdések
A társadalmi szereplõk mûködésüket gyakran a magánszemélyektõl, vagy a gazdasági élet szereplõitõl kapott  adományok, vagy egyéb támogatás felhasználásával tudják biztosítani. A jelenlegi jogszabályi környezet továbbá a látványsport szervezetek számára lehetõvé teszi, hogy gazdasági társaságok az éves társasági adójuk meghatározott részét közvetlenül a támogatásukra fordíthassák. 
Irodánk az ilyen cél szerinti juttatásokhoz szükséges támogatási szerzõdések elkészítésével mindkét szereplõ számára biztosítja a támogatás cél szerinti felhasználásának garantálását és átláthatóságát.
A civilek számára szintén kiemelt jelentõséggel bír az  SZJA 1% gyûjtésére való jogosultság megszerzése és szabályainak, felhasználásának betartása. További fontos lehetõség lehet minden civil szereplõ számára a közhasznú vagy kiemelten közhasznú minõsítés megszerzése.
Aktívan tudunk tanácsot és segítséget nyújtani ezen jogszabályi környezet könnyebb megértésében és az eljárásokban való eligazodásban.
  
Állatok jogai
Sajnálatos módon hazánkban ez a jogterület, úgymond gyerekcipõben jár és – különösen az állatokkal való bánásmód tekintetében - jóval szigorúbb szabályozást igényelne. Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy jogi segítséget nyújtsunk az állatkínzás, az állatokkal való kegyetlen vagy nem megfelelõ bánásmód elleni fellépésben, akár a büntetõeljárások során történõ közremûködéssel, akár kártérítési igények érvényesítésével.Társadalmi szerepvállalásunk részeként és elkötelezett állatvédõként, kiemelten foglalkozunk állatvédelemmel és az állatok jogainak érvényesítésével, egyedi elbírálástól függõen akár pro bono tevékenységként is.