ÜZLETI ÜGYFELEK

Ügyvédi irodánk kiemelt szakterülete a céges képviselet és a gazdasági jog. Ennek körében megbízóink részére magas színvonalon nyújtunk jogi szolgáltatást az eseti képviselettõl, az állandó rendelkezésre állásig az üzleti élet számos területén.
Közremûködünk cégalapításban, módosításban vagy akár végelszámolásban is. Segítséget nyújtunk a cég mûködése során felmerült munkajogi problémáktól kezdve, az üzleti éltet érintõ szerzõdések és egyéb okiratok elkészítésén át, a követeléskezelésig. Ellátunk hatóságok, hivatalok elõtti illetve perbeli képviseletet.
 
Cégeljárás
Jelenleg a cégeljárás – különösen a cégalapítás – rendkívül gyors és hatékony, tekintve, hogy a cégbírósági ügyintézés  elektronikusan zajlik.
Irodánk segít kiválasztani a megfelelõ társasági formát, - mely tipikusan  bt., kft., zrt. - elkészíti a szükséges iratokat és bonyolítja az eljárást.
egyszerûsített cégeljárás: Az ún. egyszerûsített eljárásban a törvényben szabályozott szerzõdésminta alkalmazásával, kerül elkészítésre a cég létesítõ okirata mely a kötelezõ és tipikus elemeket tartalmazza. Egyszerûsített eljárással az újonnan alapított céget a bíróság 8 napon belül jegyzi be.
speciális társaságok: Természetesen az ügyfelek speciális igényeinek megfelelõen szükség esetén egyedi létesítõ okiratokat is készítünk, mely a társaság viszonyait a tipikustól eltérõ módon is szabályozhatja. Közremûködünk továbbá olyan „nem gyakori” társasági formák alapításában is mint a szövetkezetegyéni cégegyesülés .
végelszámolás: Amilyen gyors és egyszerû egy cég megalapítása, annyira bonyolult a megszüntetése, így szinte minden cég ügyvédhez fordul a végelszámolási eljárás zavartalan lefolytatása érdekében. Közremûködünk és tanácsot adunk a cég végelszámolásának lebonyolításában, a végelszámolás kötelezõ közzétételétõl, a hitelezõk értesítésig, és a cégbírósági ügyintézésig.
 
Üzleti szerzõdések
Az üzleti életben elengedhetetlen a jól átgondolt és részletesen szabályozott szerzõdés. Sajnos sokan már azután fordulnak ügyvédhez mikor megtörtént a baj, és üzletfelükkel a pereskedés küszében állnak, pedig egy kellõen kidolgozott szerzõdés megelõzhette volna a késõbbi vitákat, félreértéseket és problémákat.
Legyen szó klasszikus vállalkozási, megbízási vagy az adott szakmára jellemzõ reklámépítõiparifuvarozásiszoftver fejlesztési-hasznosítási, licencia illetve bármilyen  egyedi atipikus  jogviszonyról segítünk kidolgozni azt a formát amely a legjobban képviseli és védi a megbízónk érdekeit.
Folyamatos megrendelésekkel és egyre bõvülõ ügyfélkörrel rendelkezõ cégek számára komplett ÁSZF szerzõdés-rendszer kidolgozását javasoljuk.
Nemzetközi ügyfeleink vagy határokon átnyúló szolgáltatást nyújtó megbízóink számára kétnyelvû (elsõsorban angol-magyar, olasz-magyar) szerzõdések kidolgozását is vállaljuk.
   
Céges munkajog
Egy több alkalmazottal mûködõ gazdasági társaságnál rendkívül fontos részletesen szabályozni a munkajogi kereteket, a munkavégzés szabályait, a felelõsségeket és a hierarchiát.
Közremûködünk egyedi munkaszerzõdések, kollektív szerzõdés, vagy akár vezetõ munkavállalókra vonatkozó manager-szerzõdések elkészítésében, az Mt. szabályainak megfelelõ munkaviszony megszüntetés (rendes és rendkívüli felmondás, közös megegyezés, csoportos létszámleépítés) kidolgozásában és az ezzel kapcsolatos tanácsadásban. Segítünk kialakítani a cég eredményes belsõ mûködését elõsegítõ felelõsség rendszert, szabályzatot, utasítási rendet, mely a munkáltató számára hatékony irányítást, a munkavállalók számára átlátható és korrekt munkakört jelent.
  
 
Követeléskezelés
Szomorú tény, hogy a gazdasági válság eredményeként ma már a vállalkozások többsége tetemes kintlévõség állománnyal rendelkezik, melynek behajtására kénytelen jogi segítséget igénybe venni.
Ügyvédi irodánk teljes körûen képviseli a megbízó érdekeit jogos igényeinek érvényesítése érdekében, kezdve az ügyvédi felszólító levelek megküldésén át a – jelenleg már elektronikusan zajló - fizetési meghagyásos és peres eljáráson át, egészen a felszámolási kérelmek benyújtásáig, vagy a végrehajtási eljárásban történõ közremûködésig.
Elsõdleges szempontunk azonban, hogy a fennálló vitát lehetõleg peren kívül a felek megegyezésével sikerüljön lezárni és megóvjuk ügyfeleinket olyan eljárásoktól, melyek évekig tartanak, bizonytalan kimenetelûek és költségesek.
 
Perbeli képviselet
Az üzleti életben elõfordulnak olyan helyzetek, amikor nincs más megoldás, „harcolni kell” és csak a bírósági eljárás útján lehet érvényt szerezni jogos érdekeinknek.
Egy peres eljárásban rendkívüli jelentõséggel bír a felkészültség, a megfelelõen kidolgozott stratégia, a logikus és megalapozott bizonyítás. 
Képviseljük érdekeit követelés érvényestése, hibás teljesítés, kártérítés, szabadalmi vita vagy egyéb polgári, gazdasági, társasági vagy munkajogi perben.
 
Hatóságok elõtti képviselet
A hazánkban mûködõ vállalkozások számára nem ismeretlen probléma a magyar közigazgatási hatóságok bürokratikus útvesztõjén való kiigazodás, illetve a számtalan elõírásnak, szabálynak való maradéktalan megfelelés majd lehetetlensége. Gyakoriak az ellenõrzések, és az olyan tetemes összegû bírságok melyek egy-egy kis és középvállalkozást a csõd szélére juttathatnak.
A megfelelõ jogi segítséggel és körültekintéssel megelõzhetõek ezek a jellemzõen adózási, munkaügyi, munkavédelmi vagy önkormányzati hatóságokkal felmerülõ problémák.
Irodánk felülvizsgálja cége mûködését, hogy megfelel e a vonatkozó hatósági elõírásoknak jogszabályoknak, feltárja a hiányosságokat és javaslatot tesz, hogy mely gyakorlaton szükséges változtatni. Szükség esetén képviseljük a hatóság elõtt, vagy – amennyiben általunk is jogtalannak tartott az adott intézkedés – akár közigazgatási perben  is.
 
Közbeszerzési tanácsadás
Azon vállalkozások, akik vettek már részt ajánlattevõként közbeszerzési eljárásokban, megtapasztalhatták, hogy a közbeszerzés olyan speciális és komplikáltan szabályozott jogterület, ahol igen komoly felkészültség szükséges egy eljáráson történõ eredményes szerepléshez.
Számos közbeszerzési eljárásban mûködünk közre és bonyolítjuk le, mint az ajánlatkérõ megbízott szakértõje, így jól ismerjük a közbeszerzési eljárások buktatóit feltételeit és eljárásrendszerét.
Szakmai támogatást nyújtunk az ajánlattevõk számára annak érdekében, hogy az egyes közbeszerzési kiírásokon eredményesen pályázhassanak. 
 
közbeszerzés- és tenderfigyelés
elõminõsítés, alkalmasság-vizsgálat
ajánlatok összeállítása és jogi ellenõrzése
képviselet közbeszerzési eljárásokban
közbeszerzési szerzõdések felügyelete
 
Legyen szó árubeszerzésrõl,szolgáltatás megrendelésrõl vagy építési beruházásról, teljes körûen segítjük az ajánlatkérõk munkáját, kezdve az eljárásrend meghatározása, a felhívás és dokumentáció elkészítésétõl, az egyes eljárási cselekmények lebonyolításán keresztül, a döntés elõkészítéséig. Komplex ügyintézést folytatunk az egyes hatóságok felé történõ jelentési kötelezettségek teljesítése iránt.
Irodánk ügyvédei felelõs akkreditát közbeszerzési szaktanácsadó minõsítéssel és regisztrációval rendelkeznek.