MAGÁNSZEMÉLYEK

Bár sokan az ügyvéd szó hallatán a büntetõjogi védõi szerepre asszociálnak, egy magánszemély számára – a büntetõ és szabálysértési ügyek normál helyzetben ritkának számító esetét nem számítva - a hétköznapok során is rengeteg alkalommal felmerülhet az igény a jogi és ügyvédi szolgáltatások igénybevételére.
Rendelkezésre állunk ügyfeleink számára az élet számos szegmensén az ingatlant, a családot, a munkát illetve a magánszemélyeket érintõ pénzügyek és egyéb területeket érintõ jogi helyzetek és problémák megoldásában.
 
Ingatlan
Az egyik leggyakoribb terület ahol szinte minden ember ügyvéd közremûködését kéri, az ingatlan adásvételi szerzõdések elkészítése és az ezzel kapcsolatos földhivatali eljárás lebonyolítása. Bár rutinügyletnek tûnik rendkívül fontos és mindegyik fél számára a törvényesség garanciája, a precíz és körültekintõ jogi munka, különösen azokban az esetekben ha az ingatlant tehermentesíteni is szükséges, illetve banki hitel igénybevételével történik a vételár megfizetése.
Vállaljuk továbbá részletesen kidolgozott és szabályozott bérleti szerzõdések elkészítését, illetve ajándékozási, vagy egyéb ingatlant érintõ ügyletekcsere, vagyoni jogok (haszonélvezet, opciós jog) alapítása - írásba foglalását.
Az ingatlanokkal kapcsolatos eljárásaink során teljes körû ügyintézést végzünk, mely magában foglalja a tulajdoni lapok beszerzését, a szerzõdés, az esetleges módosítások, és kapcsolódó okiratok elkészítését, illetve a földhivatali és egyéb hatósági eljárások bonyolítását is.
Közremûködünk továbbá külföldiek ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatos eljárások lebonyolításában, melynek során a nem EU tagállamok állampolgárainak ingatlan vásárlásához szükséges hatósági engedélyeztetési eljárásban is ellátjuk a külföldi ügyfelek képviseletét.
 
Család
A családjog egyik kellemetlen, de egyre gyakoribbá váló esete a hétköznapi szóhasználatban válás, és az ehhez kapcsolódó házassági bontóper, illetve gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása iránti per.
Alapelvünk, házassági perek esetében hogy egy emberi kapcsolat lezárását, lehetõség szerint a felek és elsõsorban a gyermekek érdekeit szem elõtt tartó egyezséggel sikerüljön lezárni, semmint évekig tartó pereskedésben. Így ilyen ügyeinkben mindig egyezségre és nem az eljárás értelmetlen és a felek idegeit és pénzét felõrlõ elhúzására törekszünk.
 
Munka
A munkajog számos védelmet nyújt egy átlagos munkavállalónak a munkahelyi diszkriminációval, megalapozatlan felmondással, vagy a munkáltató jogtalan eljárásával szemben, azonban sokan nem ismerik ezeket a szabályokat, illetve lehetõségeiket, jogaikat és könnyen áldozatává válnak az ilyen típusú munkát érintõ visszaéléseknek.
Segítünk érvényre juttatni a munkavállalók érdekeit, jogait, betartatni a munkáltatókkal az Mt. megfelelõ eljárásait, illetve szükség esetén vállaljuk munkaügyi perben a képviseletet, akár jogellenes felmondásról, akár meg nem fizetett munkabérrõl, vagy egyéb visszaélésrõl legyen szó.
 
Pénzügy
A magánszemélyek üzleti ügyeiben teljes körû jogi segítséget és tanácsadást tudunk nyújtani kezdõ vállalkozás beindításához, üzleti kapcsolatokat érintõ szerzõdések – vállalkozási, megbízási, kölcsön szerzõdés - elkészítéséhez.
Ellátjuk képviseletét banki hitelekkel, kölcsönökkel vagy tartozásokkal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy az adott jogügylet során maradéktalanul érvényesüljenek jogai. 
 
Hagyaték
Az élet részét képezi a befejezése utáni gondoskodás a hátrahagyott szerettekrõl és a rendelkezés az anyagiakról.
Végrendeletek és egyéb hagyatékot érintõ jogügyletek – tartási, öröklési szerzõdés - elkészítése során a maximális tisztelet és diszkréció mellett, körültekintõen és az örökhagyó végakaratának a jogszabályoknak megfelelõ teljes körû érvényre juttatása érdekében járunk el.
Ügyfeleink kérésére közremûködünk hagyatéki eljárásokban és hagyatéki perekben történõ képviseletben is.
 
Fogyasztóvédelem
A fogyasztók sokszor szembesülhetnek olyan visszaélésekkel, hibás teljesítéssel, tisztességtelen feltételeket tartalmazó általános szerzõdési feltételekkel (ÁSZF) melyekkel szemben a felek eltérõ lehetõségeikre tekintettel, az átlagos fogyasztó nem tudja jogait maradéktalanul érvényre juttatni.
Ellátjuk a fogyasztók érdekeinek képviseletét a gyártókkal, szolgáltatókkal, forgalmazókkal szembeni jogorvoslat érdekében egyeztetések, vagy akár hatósági illetve bírósági eljárás során.
 

Kártérítés
Gyakran megesik, hogy olyan nem várt eseménybaleset, természeti csapás, anyagi kár - következik be, melynek során jogos érdekeit, követelését és kárának megtérítését csak jogi segítséggel tudja érvényre juttatni.
Képviseljük érdekeit kártérítési, biztosítási perekben, vagy ezzel kapcsolatos egyeztetéseken, illetve nyújtunk felvilágosítást, jogtanácsadást, hogy mely módon tudja vagyoni, illetve nem vagyoni kárát a legoptimálisabb módon megtéríttetni.